Serveis

Estem  organitzats per a poder desenvolupar serveis a empreses amb negocis localitzats en qualsevol punt del país o de l’estranger, en les següents àrees:

Auditoria i comptabilitat

– Dictamen – informe professional d’auditoria d’estats financers.

– Consolidació comptable d’estats financers de societats pertanyents a un  mateix Grup.

– Preparació de manuals de comptabilitat.

– Consultes sobre pràctiques i procediments de comptabilitat general i analítica o de gestió.

– Estudi, anàlisis i assessorament financer.

– Revisions i auditories  amb finalitats de valoració de societats, als efectes de venda, adquisició o liquidació.

– Investigació i auditoria de frau.

– Assessorament en l’aplicació de sistemes de control intern i en l’organització de departament d’auditoria interna.

Consultoria de gestió

– Estudis d’organització i planificació.

– Elaboració de plans financers i d’ inversió.

– Comptabilitat de costos i anàlisi de la informació de les distintes àrees funcionals.

– Assessorament general de gestió a petites i mitjanes empreses.

– Assistència en l’elaboració de pressupostos i establiment del control pressupostari.

– Estudi i elaboració de plans de viabilitat.

– Sistemes d’informació.

– Comptabilitat de costos i anàlisi de la informació de les distintes àrees funcionals.

– Administració-gestió de capitals i patrimonis.

– Estudi de nous projectes.

Valoració de empreses i patrimonis

– Determinació del “VALOR SUBSTANCIAL” de l’Empresa i Branques de activitat, a efectes de fusió, escissió,  liquidació o compra-venda.

– Valoració actualitzada de l’”Immobilitzat material” (Terrenys i construccions, instal·lacions tècniques i maquinària, altres instal·lacions industrials, utillatge i mobiliari, etc.)

– Valoració actualitzada d’”Immobilitzacions immaterials” (concessions, patents, llicencies, marques i similars).

– Valoració i determinació del “Fons de comerç”.

– Valoració d’”Existències” (Primeres matèries, productes acabats i semi-elaborats).

– Valoració d’actius i passius circulants (crèdits, carteres de clients, actius financers, etc.).

– Valoracions diverses (drets reals i urbanístics, herències, etc.).

Per a aquest objectiu es compta, com a col·laboradors associats al nostre Equip humà, amb professionals amb titulació de: Arquitecte superior, Doctor Enginyer Industrial, Enginyer de Camins, Canals i Ports  i Agent de la Propietat Immobiliària.

Assessoria jurídica i fiscal

– Assessorament jurídic a Societats.

– Assistència a actes de qualsevol naturalesa civil o mercantil.

– Assessoria en la gestió de patrimonis.

– Tramitació d’expedients administratius davant Organismes Estatals, Autònoms o Municipals.

– Planificació tributària a nivell nacional i exterior.

– Diagnòstic i assessorament fiscal permanent.

– Relacions amb l’administració.

– Suport tècnic – professional en inspeccions.

– Preparació i revisió de declaracions d’impostos.

– Reestructuracions empresarials (fusions, absorcions, liquidacions, etc.

– Assistència i participació en Concursos de Creditors – Forensic.

– Assistència i estudi d’inversions estrangeres a Espanya i d’empreses espanyoles a l’estranger

– Transaccions entre entitats o persones jurídiques vinculades.

This post is also available in: Spanish English